PRIRUČNIK ZA PREVODITELJE, Aneta StojićPRIRUČNIK ZA PREVODITELJE, Aneta Stojić
Oznaka: WDMT-140005

PRIRUČNIK ZA PREVODITELJE, Aneta Stojić

150,00 kn
Nakladnik: Redak


Sažetak:

U Priručnik uvršteni su zasebni pogledi u veliki broj tema iz prevoditeljske djelatnosti kako bi se obuhvatile različite potrebe prevoditelja i tumača, a sve s usmjerenošću prema prevođenju na hrvatski jezik.

Prva tematska cjelina priručnika obuhvaća tri poglavlja koja se bave pitanjima translatologije kao znanstvene discipline odnosno sagledavaju neka od ključnih teorijskih pitanja vezanih uz jezik i prevođenje. Druga cjelina razmatra u praksi najzastupljenije tehnike i pristupe: književno prevođenje, konsekutivno prevođenje, simultano prevođenje te audiovizualno prevođenje. Pored jezika struke treća tematska cjelina priručnika obuhvaća analizu teorijskih i praktičnih aspekata prevoditeljske odnosno suvremene međujezične i interkulturalne prakse za potrebe poslovne i administrativne komunikacije. Temama poslovnoga dopisivanja i pregovaranja pristupa se s interkulturalne i praktične perspektive. Dva su posljednja poglavlja te cjeline posvećena pravnome prevođenju, pri čemu je posebno predstavljeno područje pravnih aspekata Europske unije. U četvrtom se poglavlju, naslovljenom Hrvatski jezik za prevoditelje, daje pogled u odnos normativnih i uzusnih značajki u jednome diskursnom tipu kao i pregled hrvatske pravopisne tematike. U petoj cjelini predstavljeni su neki od suvremenih izazova prevoditeljskoj struci kao što je računalna potpora prevođenju te kulturalni i interkulturalni aspekti prevođenja.

Bilješka o urednicama:

Aneta Stojić izvanredna je profesorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Predaje lingvističke kolegije, a u svojim znanstvenim radovima bavi se leksikološkim, frazeološkim i kontaktnolingvističkim pojavama u hrvatskome i njemačkome jeziku. Voditeljica je Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja, nositeljica kolegija Pragmatika za prevoditelje. Licencirana je ispitivačica za njemački jezik u okviru Austrijske jezične diplome (ÖAD). Voditeljica je Austrijske knjižnice Rijeka. Članica je važnijih domaćih i međunarodnih lingvističkih, osobito germanističkih udruženja. Usavršavala se u inozemstvu, među ostalim na Institutu za germanistiku Sveučilišta u Beču, Institutu za germanistiku Sveučilišta u Hamburgu i na Institutu za njemački i nizozemski jezik Sveučilišta u Berlinu. Sudjelovala je na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama te objavila niz radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je dvadesetak znanstvenih radova, jednog sveučilišnog udžbenika i monografije Kolokacije – prilog teoriji i praksi.

Maja Brala-Vukanović redovita je profesorica Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje predaje niz jezikoslovnih kolegija (Uvod u lingvistiku, Semantika i pragmatika, Psiholingvistika), a dugo godina predavala je i stručne prevoditeljske kolegije na Fakultetu za prevoditelje i tumače Sveučilišta u Trstu. Voditeljica je Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja pri riječkome Filozofskome fakultetu. Njezini znanstveni interesi usmjereni su na međujezičnim odnosima u funkcionalnim kategorijama jezika, odnosu jezika i identiteta kao i jezika i misli, te na interkulturalnu kompetenciju i interkulturalnu komunikaciju. Autorica je četrdesetak izvornih znanstvenih radova te dviju knjiga (Introduction to Linguistics i Perspectives on Meaning).

Mihaela Matešić docentica je pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci sudjeluje od 1998. godine u izvođenju nastave većega broja kolegija iz područja suvremene hrvatske standardologije. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u nastavi na Fakultetu za prevoditelje i tumače Sveučilišta u Trstu (SSLMIT) te na Učiteljskome fakultetu u Rijeci. Održala je pozvano predavanje iz područja hrvatske standardologije u Londonu na University College London – School of Slavonic and East European Studies. Pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci voditeljica je programa cjeloživotnoga obrazovanja pod nazivom Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce. Članica je uredništva Lahora, časopisa za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik (izdavač: Hrvatsko filološko društvo). Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Poljska, Mađarska, Austrija). Radove objavljuje u hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima.

 


Naslov: Priručnik za prevoditelje
Autor: Aneta Stojić
Broj stranica: 450
Nakladnik: Filozofski fakultet - Rijeka, MBS: 03368491
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-7975-18-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.